بدون صفحه بارگذاری، طی 7 ساعت می‌توانید به سیارات Starfield برسید