طرفداران استارفیلد به بازسازی سفینه‌های خاطره‌انگیز می‌پردازند