Survivor بهبودهای متعددی را با هدف حفظ نرخ فریم 60 به همراه می‌آورد