دیوید فینچر می‌خواهد فیلم The Killer حس ناامنی و اضطراب را به تماشاگر منتقل کند