سومین کارگردان هنری Skull and Bones این پروژه را ترک کرد