مقایسه Baldur’s Gate 3 روی PS5 و PC؛ کدام پلتفرم بهتر است؟