اطمینان ناشر Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 از تاریخ جدید عرضه بازی