بازی‌ای که بدون SSD روی PS5 ممکن نبود، حالا بدون آن روی PC اجرا می‌شود