سازنده The Callisto Protocol بیش از 30 نفر از کارمندان خود را اخراج می‌کند