Spider-Man 2: حتی اگر پیتر شبیه به گابلین باشد، برای بازیگر این شخصیت مهم نیست