یکی از لیکرها ادعا می‌کند Red Dead Redemption 3 به طور رسمی درحال ساخت است