این سری نمی‌تواند به عنوان یک اثر AAA در کنار Assassin’s Creed حضور داشته باشد