اطلاعات فاش شده از Mortal Kombat 1 به شخصیت‌های محتویات اضافه بعدی اشاره دارد