توضیحات کارگردان روایی Mortal Kombat 1 در خصوص عدم حضور شخصیت‌های سونیا و جکس