Mortal Kombat 1 در زمان عرضه از قابلیت کراس پلی پشتیبانی نخواهد کرد