یکی از سازندگان Cyberpunk 2077 به شایعات مرتبط با حضور ایلان ماسک در این بازی خاتمه داد