سازنده Starfield؛ ما صدها طرح مختلف داشتیم اما درنهایت آن‌ها را وارد بازی نکردیم