حالت عکاسی در Assassin’s Creed Mirage به نمایش گذاشته شد