کوجیما توضیح می‌دهد که چرا پس از شیوع Covid-19، داستان بازی را دوباره نوشت