بازی Final Fantasy 7 Remake بیش از ۷ میلیون واحد فروخته است