شیاطین دیابلو، اش ویلیامز از Evil Dead و اسپاون از مارول اپراتورهای فصل ششم Warzone 2 و Modern Warfare 2 خواهند بود