سازنده Cyberpunk 2077 به بازیکنان PC هشدار می‌دهد که قبل از Phantom Liberty سیستم خنک‌کننده خود را آزمایش کنند