رئیس ناتی داگ بعد از 25 سال همکاری، اعلام بازنشستگی کرد