کپکام در نظر دارد Mega Man جدیدی بسازد اما به ایده‌ای نو نیاز دارد