بازی Baldur’s Gate 3 طی هفته اول عرضه خود مجموعاً 1255 سال تجربه شده است