شمار بازیکنان همزمان Baldur’s Gate 3 از 712,000 نفر عبور کرد