بازی Baldur’s Gate 3 در پایان خود دارای 17,000 مورد متنوع است