تیزر اولین بسته الحاقی Atomic Heart رباتی به نام BEA-D را نمایش می‌دهد