مبارزات Final Fantasy 7 Rebirth شامل یاران جدید و همکاری بیش‌تر با آنان خواهد بود