بازیکنان نمی‌توانند سختیِ زیاد باس تمرینی Armored Core 6 را باور کنند