برای به پایان رساندن Alan Wake 2 به بیش از 20 ساعت زمان نیاز است