توسعه دهندگان Alan Wake 2 نگران رقابت اکتبر نیستند