کیانو ریوز می‌خواست John Wick کشته شود، اما یکی از تهیه‌کنندگان مخالفت کرد