در یک ماد جالب، ملینا از Elden Ring به باس سکیرو تبدیل شده است