تاریخ انتشار نسخه دیجیتال و باکیفیت فیلم Talk to Me اعلام شد