بازی Sea of Stars در هفته اول انتشار ۲۵۰,۰۰۰ نسخه فروخته است