در آپدیت آینده، فیلتر پشتیبانی از کنترلر به استیم اضافه خواهد شد