یک اسپیدرانر بازی Starfield را در سه ساعت تمام کرد!