سازمان تنظیم بازار انگلستان به طور موقت خرید اکتیویژن توسط مایکروسافت را تایید کرد