انحصاری شدن Starfield محصول بهتری را به همراه داشت