اولین بهینه‌ساز Starfield مشکلات توقف برخی ماموریت‌ها را برطرف می‌کند