ساخت این کشتی فضایی Star Wars در Starfield به ۲۱ صفحه راهنما نیاز دارد