مدیر بتسدا از توسعه‌دهندگان خواسته بود که یک باگ بسیار خاص را در بازی نگه دارند