در آستانه عرضه جهانی Starfield، تعداد بازیکنان این بازی از 2 میلیون نفر عبور کرد