کارگردان سری Star Wars Jedi، استیگ آسموسن، شرکت EA را ترک کرد