سونی قصد دارد تا قبل از سال ۲۰۲۶ حدود ۱۲ بازی سرویس محور عرضه کند