افزایش قیمت PS Plus باعث صعود چشمگیر ارزش سهام سونی شد