MLB The Show 20 فصل آنلاین را به لیست ها و روشی برای بازی کردن اضافه می کند