Minecraft از سوی ESRB برای سری ایکس رده‌بندی سنی دریافت کرد