کتابخانۀ Game Pass Core در زمان عرضه 36 بازی خواهد داشت